Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2009
2009-11-03 22:32:57
Categorie: columns-hvdb-09
Ingezonden door: Edida


Recht?!

Enkele zaken waarover ik wat las, en andere die in de media genoemd werden, brachten mij tot dit onderwerp. Trouwens, zou er wel eens een week voorbij gaan waarin géén kwesties inzake recht en onrecht aan de orde komen? Maar ik zal mij beperken tot enkele actuele zaken, als voorbeeld.

Ik moet daarbij denken aan de verkiezingsstrijd in Afghanistan; vanwege fraude is nu toch de eerste ronde vervallen verklaard, en diende men opnieuw naar de stembus te gaan, met alle gevaren van dien! Maar de tegenkandidaat van Hamid Karzai, Abdullah, heeft zich teruggetrokken, daar hij niet verwacht dat het er in de nieuwe ronde eerlijker aan toe zal gaan! En daarmee is de tweede ronde komen te vervallen; Karzai gaat verder, maar het is erg onbevredigend en verre van recht en gerechtigheid!

 
In ons land stond men vandaag stil bij de moord die vijf jaar geleden werd gepleegd op Theo van Gogh. De dader is berecht en ‘zucht in de kerker’, voor vele jaren! Ik gebruik deze woorden omdat ik vorige week ook een boekje las over Wendelmoet Claesdochter, ‘de eerste Hollandsche martelares voor het Protestantisme,’ die op 20 November 1527 in Den Haag werd verbrand, omdat haar geloof niet overeenstemde met de regels van de Rooms Katholieke kerk. Zo werd ze als een ‘hardnekkige ketter’ in de Gevangenpoort opgesloten en door o.a. de deken van Naaldwijk, mr. Pieter van der Goude, en in naam van de paus veroordeeld tot de brandstapel. Recht en onrecht; van Gogh was provocerend bezig, Wendelmoet luisterde naar de Waarheid die Maarten Luther in die tijd predikte, en beleed die Waarheid! Beiden werden slachtoffer omdat hun geen recht op vrije meningsuiting werd gegund!

Dat ‘het recht’ af en toe tóch zijn loop heeft of krijgt, ook al duurt het soms heel lang, blijkt uit het proces dat begonnen is tegen Heinrich Boere, een nu oude man die in de oorlog drie Nederlanders vermoordde. Ook Damjanjuk, een kampbeul van Sobidor,  dit jaar door de VS uitgeleverd aan Duitsland, wacht daar nu op zijn berechting. De rechtzaak in Suriname tegen Desi Bouterse, betreffende de ‘Decembermoorden’ van 1982 gaat ook verder! Hoewel hij, en anderen met hem, van alles geprobeerd hebben om de zaak te seponeren en te traineren, was er vorige week te 22ste zitting, waarbij de hoofdverdachte niet aanwezig was wegens ‘Mexicaanse griep’! Vandaag was ook de derde dag van het proces voor het Joegoslavië Tribunaal tegen Radovan Karadzic, de voormalige president. Ook hij probeert de zaak op te houden, maar dat lukt hem niet meer, zo lijkt.
Recht, het is een begrip dat de eeuwen door een essentieel onderdeel is in het leven van een mens. In de Bijbel, het Boek van God, wordt op honderden plaatsen gescheven over dit onderwerp, en aan Zijn volk Israël geeft God al duidelijke richtlijnen voor de rechtspraak!
“Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten.”[Lev. 19:15] Maar het recht is heel vaak ver te zoeken in zoveel schrijnende kwesties, verspreidt over de hele wereld, geen land uitgezonderd! Een wereld waar recht en gerechtigheid heerst, wie verlangt er niet naar? Zo’n wereld komt er wel, daar is de Bijbel duidelijk over! God heeft eens een aarde geschapen waarop alleen maar gerechtigheid was, en zo’n aarde wil Hij weer terug! De mens heeft het verknoeid door ongehoorzaam te zijn aan zijn Schepper, en daardoor is het een wereld geworden zoals wij die nu kennen, vol van onrecht en zonde! Daar verandert niemand meer iets aan. God heeft haar al ‘afgeschreven’, dát staat duidelijk in zijn Boek, ze zal “brandende vergaan.” [2 Pet. 3] ‘Opgeruimd staat netjes’, heel die onrechtvaardige, oneerlijke, bedorven aarde, weg ermee! “Want zie,” zegt God, “Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, aan wat vroeger was zal niet meer gedacht worden.”[Jes.65:17] En even verder zegt Hij het weer, [Jes. 66:22] en de apostel Johannes mocht het al zien, toen hij op het eiland Patmos gevangen zat! [Op. 21:1] Maar wie zal er wonen op die volmaakt heerlijke aarde en in die schitterende hemel?
Als God ons ‘aan de tand voelt’, een rechtsgeding tegen ons begint, dan zijn we n e r g e n s ,niemand uitgezonderd! Volgens de wet die Hij aan Zijn schepselen heeft opgelegd, zijn wij allemaal strafwaardig voor Hem. [Rom. 3:20] David zegt al in een van zijn Psalmen: “Ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand die leeft, is voor U rechtvaardig. [Ps. 143:2] Je beroepen op neutraliteit is niet mogelijk, wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze daden, en daarom ook schuldig! Maar toch! God heeft naast Zijn wet ons óók een Weg gewezen om aan het Zijn rechtvaardig oordeel te ontkomen! Die Weg, dát is de Here Jezus, de Énige mogelijkheid voor vrijspraak! Want, zo belooft God in zijn Boek, “Zo is er geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn. [Rom.8:1] En dat is de enige voorwaarde om inwoner van dát Paradijs te worden. God is daar héél duidelijk over; Hij kan de zonde niet uitstaan, en zal over iedereen die de zonde doet recht spreken! Maar zo rechtvaardig als God is, zo liefdevol is Hij ook! Na de zondeval beloofde Hij al direct de komst van de Verlosser, die het voor ons op zou nemen als Kroongetuige! Dat wij van onszelf zondaars zijn, daar weet God alles van, en daar heeft Hij geen problemen mee. Maar dat wij de Verlossing, die Hij heeft gezonden in zijn Zoon Jezus Christus, niet aangrijpen, dát veroorzaakt een onoverbrugbare kloof tussen Hem en ons! Luister alsjeblieft! In Zijn grote liefde waarschuwt Hij ook vandaag: “Wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het [eeuwige] leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem of haar.”[ Joh.3:36] Je hebt het echt in ‘eigen hand’; Jezus wil heel graag ook joUw Redder zijn, maar het is een persoonlijke keuze! Anders zul je Hem ontmoeten als Rechter! Straks zal er een heelal zijn waar recht en gerechtigheid heerst, en eeuwige vreugde! Het énige alternatief is: voor eeuwig in de diepste ellende verblijven! De ernst daarvan is niet in woorden uit te drukken! Kies daarom voor die Redder, Die al lang geleden voor joU heeft gekozen, toen Hij aan het kruis ging! En stel het niet langer uit!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl