Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-05-18 20:22:15
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Geestelijk………?

Een niet zo passende titel wellicht, in deze hectische tijd, waarin de realiteit van alle dag onze aandacht steeds weer volledig opeist. De stofveroorzakende vulkaan, de olieramp in de Golf van Mexico, de vliegtuigramp die Nederland zo zwaar trof, het almaar ophopende vuil in de grote steden, de economische situatie in Europa en de neergang van de euro, de dreigende burgeroorlog in Thailand, de komende verkiezingen, enzovoort, enzovoort. Dat is waar het om draait, in onze wereld van vandaag, het hier en nu! Het gebeurt allemaal in de ‘zichtbare’ wereld, en daarom wil ik iets schrijven over de ‘onzichtbare wereld’, nu het over enkele dagen Pinksteren wordt.

Het lijkt er op dat wat er gebeurt en zichtbaar is, ook het belangrijkste is! En als je niet gelooft in God en in zijn Boek, de Bijbel, dan is het ook heel reëel als je het zo ziet! Maar als God duidelijk in dat Boek stelt dat het zichtbare slechts tijdelijk is, maar het onzichtbare eeuwig, [2 Cor.4:18b] dan is het de moeite zeker waard om daar eens even de tijd voor te nemen, en te overdenken. De Bijbel leert ons dat God drie-enig is: Vader, Zoon en heilige Geest, en van oorsprong onzichtbaar, evenals de engelen. Maar God wilde Zich bekendmaken aan de mensen en zond Jezus naar de aarde, niet als een Geest, maar God de Zoon nam de gestalte van een mens aan, Die we kennen als de Baby van Bethlehem. Toen Hij 30 jaar was en rondtrok in Israël leerde Hij het volk hoe ze moesten leven, en Hij vertelde nog eens duidelijk wat de normen en waarden van zijn Vader waren. Maar ook zei hij dat, wie Hém gezien had, de Váder had gezien![Joh.14:9] Jezus leek en lijkt dus ‘sprékend’ op zijn Vader, in Zijn doen en laten! Zoals Hij over zijn Vader sprak, zo vertelde Hij ook over de heilige Geest die zou komen, als Hijzelf weer was vertrokken, na Zijn dood en opstanding. En jawel, slechts tien dagen na Jezus’ vertrek naar de hemel, kwam God de Geest naar de aarde. Dat gebeurde op de dag dat Israél het Sjavoeot, een oogstfeest, vierde, 50 dagen na Pesach, ons paasfeest. Het woord Pinksteren heeft, in tegenstelling met wat er gebeurde, weinig betekenis; het komt van het Griekse woord Pentekostos, dat vijftigste [dag] betekent. De Geest die kwam veroorzaakte al direct een geweldige opwekking onder het Joodse volk: die dag kwamen er 3000 tot bekering!

[Han.2:41] Hoewel onzichtbaar en geestelijk was Hij duidelijk aanwezig, en nog altijd is Hij er en ‘doet aan inwoning’ bij mensen die tot bekering komen en tot geloof in Jezus Christus! Door die ‘inwoning’ van Gods Geest veranderen mensen merkbaar en ook vaak zichtbaar! Onder leiding van de heilige Geest gaan ze de Bijbel lezen en komen tot vrijmoedig getuigen van hun geloof in Jezus, en in het verzoenende offer dat Hij bracht! Dan ook gaat men pas de werkelijke waarde van het zichtbare en onzichtbare beseffen, en het verschil onderscheiden!

Voor gelovigen is het een realiteit, vroeger en nu; de Geest is er en deelt Zijn gaven uit, niet alleen vroeger, zoals nog door velen beweerd wordt, maar ook nu, in deze wereld, die wel het rijk der duisternis wordt genoemd, en waar de duivel [nog] regeert, met zijn demonen. Een boze geestelijke macht die zich dagelijks manifesteert, vaak door mensen heen.  Je kunt het volgen in de krant en op het journaal, dagelijks! God staat het [nog] toe, dit laatste machtsvertoon van satan, maar zijn einde is in zicht! Jezus heeft met Zijn dood aan het kruis én Zijn opstanding uit het graf deze kwade demonische machten van dood en verderf overwonnen, en zal er straks over triomferen, en tot in eeuwigheid! Is dat niet geweldig om te wéten, zéker te geloven? Christenen kunnen elkaar er mee vertroosten, nu de eindstrijd in alle hevigheid losbarst.

Zoals ik al schreef wordt de realiteit van de geestelijke wereld zwaar onderschat, en vaak wordt er helemaal niet in geloofd. Voor tallozen is alleen het zichtbare maar van belang.

Maar helaas, het zal op een enorme teleurstelling uitlopen! God zegt het heel duidelijk in zijn Boek: “Niet door kracht of geweld, maar alleen door mijn Geest.”[Zach.4:6] Dat is diezelfde Geest die op die Pinksterdag kwam, en daarna er nog altijd is! We kunnen al onze krachten inspannen, en als dat niet gelukt zelfs geweld gebruiken om onze doelen te bereiken, maar het zal uiteindelijk niets opleveren voor de eeuwigheid, want al het zichtbare is “tijdelijk”!

Geestelijk; u, jij, iedereen heeft er mee te maken, of je wilt of niet, want het is een keiharde realiteit! Er zijn twee ‘machten’ in de geestelijke wereld, heel reëel. Op de eerste plaats de Drie-enige God, de Heer van de hemelse machten, met Zijn engelen, de énige Macht die het allerbeste met u en jou en mij en iedereen voor heeft, en daarnaast is er de duivel met zijn demonen die er alleen maar op uit  zijn om ellende en verderf en dood te bewerken! De eerste vraag is eigenlijk: geloof je in deze machten? Als je ze ontkent, en blijft ontkennen, dan zal je er eens achterkomen dat je in een grote leugen hebt geloofd! Als je er wél in gelooft, dan is de vraag: bij welk kamp wil je horen?

Als je kiest voor de Here Jezus, als je Hem je zonden belijdt en Hem aanneemt als je persoonlijke Redder en Verlosser, dan komt zijn Geest ook in jouw hart ‘inwonen’, en gaat Hij je de Weg wijzen naar de eeuwige heerlijkheid die klaargemaakt wordt voor al Jezus volgelingen! “Die Geest zal je in de waarheid leiden,” [Joh.16:13] zodat je de juiste koers houdt, in deze bizarre wereld. Als ongeloof en twijfel je nog parten spelen, dan wil de heilige Geest graag komen om je te helpen, in álles! Je gebed om Zijn hulp wordt altijd verhoord!

Als je kiest voor het andere kamp, of helemaal niet kiest, en alleen maar voor het zichtbare, dan zal het uiteindelijk slecht voor je uitpakken, want deze heilloze weg leidt tot de eeuwige dood, en dat zou de duivel, de “mensenmoordenaar”[Joh.8:44] allen maar ‘geweldig’ vinden!

Hoe ziet uw geestelijke leven er uit? En dat van jou? Ga er eens over nadenken en vraag je eens af: waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen?

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl