Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-10-06 00:23:09
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


WRAKEN?

Een woord met een dubbele inhoud; het is een werkwoord en wel: overgankelijk of onovergankelijk, dus mét of zonder lijdend voorwerp! Nee hoor, ik ga geen taalles geven, maar het is toch wel aardig om even te zien dat zo’n werkwoord, dat met deze benaming maar weinig gebruikt wordt, toch veel inhoud heeft! En in de voorbije dagen heeft het woord in twee betekenissen gewerkt. Vandaag was er de rechtzaak tegen de leider van de PVV, Geert Wilders, die voor het gerecht gedaagd werd door verschillende partijen die zich door hem beledigd voelen vanwege zijn uitlatingen, richting de islam en haar aanhangers. En jawel, hij kreeg weer alle aandacht omdat hij zweeg!

Hoewel hij niet gewend is een blad voor de mond te nemen beriep hij zich nu op zijn recht om te zwijgen. En uiteindelijk kwam het zo ver dat hij alle betrokken rechters wraakte, wat betekent dat hij hen ongeschikt en onbevoegd acht, vanwege vermeende partijdigheid. Met als gevolg dat de zaak werd verdaagd, omdat er nu eerst geoordeeld moet worden door de ‘wrakingskamer’ of hij daarin gelijk moet krijgen, en dus andere rechters de zaak moeten voortzetten. Hoe dan ook, het geeft weer de nodige publiciteit, en dát scoort goed in de peilingen! Als de eis om andere rechters wordt ingewilligd, dan kan het een langlopende procedure worden, want dan dient men helemaal opnieuw te beginnen! Door dit wraken van hem legde ik het verband naar het CDA, de partij die straks wellicht afhankelijk is van de gedoogsteun van hem en zijn fractieleden in de 1e en 2e Kamer. Terwijl hij in Berlijn een 500tal enthousiaste aanhangers toesprak was er in Arnhem het congres van het CDA, waar iedereen zijn of haar zegje mocht doen, zij het maar voor uiterlijk één minuut! Maar ik hoef daar niet veel over te vertellen, u was vast een van de 1,4 miljoen kijkers die in ieder geval de emotionele stemming en afloop meemaakte via de tv. Ondanks de bewogen en emotionele oproepen van vele oudgedienden om dit verbond niet te laten doorgaan, stemde toch 2/3 van de aanwezigen vóór het samengaan! Anderzijds was er toch nog een substantiële 1/3 minderheid die het samengaan afkeurde. Als dit een afspiegeling is van het stemgedrag van de gehele partij, dan zou men als partijleiding toch nog eens heel goed moeten overwegen, of dit wel een pad is dat ze moeten gaan. Je kunt toch niet iets gaan uitvoeren waar 1/3 van je leden op tegen is? Of is de partij al zover aan het wraken dat ze daar geen oog meer voor heeft? In dit verband betekent wraken: afdrijven, verlijeren, buiten de koers gaan, het kompas niet meer volgen! Al eerder, maar ook nu weer is te constateren dat men in het besluiten en handelen afwijkt van hun in de statuten gestelde grondslag en doel. Duidelijk wordt in art. 2 omschreven dat ‘de partij de Heilige Schrift [de Bijbel] aanvaardt als richtsnoer voor het politiek handelen.’ En als doel [art.3] ‘streeft men naar een maatschappij waarin de Bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, en waarbij het welzijn van allen wordt gediend. Daarbij richt men zich tot de gehele Nederlandse samenleving, zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of maatschappelijke groepering.’ Het zijn christelijke woorden, woorden dus van volgelingen van Christus, maar als het niet meer in daden wordt omgezet dan is te constateren dat men wraakt, afdrijft en de juiste koers uit het oog verliest! En het is juist zo belangrijk in deze tijd, die zo beslissend is, om de juiste, goede keuze te maken, die ‘het richtsnoer’, de Bijbel, ons duidelijk leert. En wat de vreemdeling betreft, waar het is deze kwestie toch vooral om gaat, geeft God duidelijk in zijn richtlijnen aan dat we daar goed voor moeten zijn! Aan het volk Israël droeg Hij telkens weer op om zorg te hebben om die vreemdeling, Hij betrok ze overal bij, en ook Jezus geeft aan, tijdens Zijn aards verblijf, dat Hij het van groot belang acht dat we omzien naar de vreemdeling, en dat dát ook een van de punten zal zijn waarop Hij over ons zal oordelen! Hoe kunnen we dan samengaan met een groepering die hen uitwijst, beledigt en kwetst? “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen”, [Ex.23:2] gebood Mozes de Israëlieten in die tijd, en dat geldt ook voor nu! En dat betreft ook de besluiten die met de politiek te maken hebben, ons stemgedrag en ook elke andere zaak.

Misschien bent u en ben jij ook wel ver uit de koers geraakt, en het Kompas, dat het Woord van God wil zijn, staat misschien al jaren stoffig en ongelezen op de boekenplank of ligt vergeten in een donkere kast. En toch is dat ‘richtsnoer’ het enig juiste Boek dat nodig is om weer ‘op koers’ te geraken en behouden Thuis te komen!

God geeft ons daarin Zijn richtlijnen voor ons leven, zodat we op de meest beste manier door deze aardse periode heenkomen, en Jezus leert ons daarin hoe Hij was en is, en hoe wij Hem na kunnen leven, en op Hem lijken.

Mocht je ver zijn afgedwaald, dan roep ik je vandaag op om je stemgedrag te herzien en er voor te kiezen om [opnieuw] Jezus te gaan volgen, dat Boek [weer] ter hand te nemen, en mét Hem [weer] op weg te gaan, de Zoon van God die naar de aarde kwam om ook u en jou van de eeuwige dood te redden, door de straf op Zich te nemen! “Jezus, en Die gekruisigd,” het is nog altijd het allerbeste nieuws voor deze duistere, verdrietige, lijdende en chaotische wereld. God zélf stierf, om ons het eeuwige leven te kunnen geven!

Een onbegrijpelijk grote Liefde die om een antwoord vraagt, die op een antwoord wacht, ook van u, ook van jou! Alsjeblieft, laat je tijd niet voorbijgaan! Wees radicaal en kies voor die Ene weg, die Jezus is!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl