Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2010
2010-11-23 02:49:20
Categorie: columns-hvdb-10
Ingezonden door: Edida


Hoe staat u te boek?

En jij? In deze dagen worden we er extra bij bepaald dat het anders kan zijn dan gedacht. Niet alleen het boek van Sinterklaas geeft rond vijf December haar geheimen prijs, maar ook de media doet, als het even kan, een boekje open over ‘foute’ leden van de 2e Kamer.

Ze duikt sinds het aantreden van het nieuwe kabinet met veel enthousiasme in het recente en verre verleden van net aangetreden PVVers, op zoek naar ‘zwarte bladzijden’ in zijn of haar [privé] leven! In tegenstelling tot de goedheiligman, die het foute kind of ouder meestal na een dreiging met de roe en de zak, én met een berisping laat gaan, is de media hartvochtig en meedogenloos! Ze nagelt de ‘boosdoener’ ten aanschouwen van het volk van Nederland aan de hoogste paal. Wellicht te licht gescreend door baas Wilders, ontkomen ze niet aan het fijnmazige net van de verslaggevers, en zeker nu ze succes hebben geboekt smaakt het naar meer! Eventueel gaan straks alle 225 leden van het parlement nog eens door de mangel, om te zien hoe ze te boek staan! Uit alles blijkt wel dat de gedoogsteun voor het minderheidskabinet op wankele basis is gebouwd. Weliswaar mag de heer Lucassen nog blijven, maar of hij dat volhoudt nu hij in zo korte tijd een onuitwisbaar stempel opgedrukt heeft gekregen, dat valt te bezien. Zijn collega James Sharpe had er geen behoefte aan om in het volle licht van de media te blijven bengelen, en vertrok na de eerste verdachtmaking!

Oké, dit zal ook weer voorbijgaan, net zoals het pakjesfeest; maar ook in het dagelijkse leven is het van belang hoe we te boek staan. Vele instanties willen weten ‘welk vlees men in de kuip heeft’; de bank wil het weten voor ze je geld leent en informeert bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, het BKR, of je daar te boek staat. Zo ja, dan kun je het wel schudden! Ook je toekomstige baas wil het weten voor hij je in dienst neemt; en het bedrijf waar je een order plaatste wil weten of je ‘goed bent voor je geld’! Maar ook checken ze je voor je het toegangsbewijs krijgt voor die conferentie, waar men geen pottenkijkers in de zaal wil hebben. Wij worden meer gecheckt dan dat we zelf weten, en dan is het heel belangrijk dat we er ‘goed op staan’! In dat verband kan het verleden van ons soms nog heel lang invloed blijven uitoefenen op onze toekomst, daar kunnen heel veel mensen over meepraten! Maar je kunt ook gewoon bekend staan als een vriendelijk, behulpzaam mens, als iemand die altijd klaar staat voor een ander. Of als een krent die alleen maar aan zichzelf denkt! Of als een roddelaarster die het altijd over anderen heeft en met haar vinger wijst. Als een vrijwilliger of buddy die al zoveel jaren stille hulp verleent, of als een nooit ophoudende mopperaar, die nooit eens dankbaar is. Hoe staan we er op bij onze buren, onze vrienden en kennissen en familie? Ook dát kan voor mensen ene obsessie zijn of worden, altijd weer in een kramp bewegen om maar goed uit de verf te komen en goed te boeken bij anderen!
Veel belangrijker is de vraag hoe je te boek staat bij God, Die je deed geboren worden om plezier aan je te beleven. Nee, niet hóé je te boek staat, maar in wélk boek je staat, dát is uiterst belangrijk! Daarom is het goed om je op dit moment af te vragen in wélk boek van God je bent genoteerd, want dan kun je daar ook uit opmaken hoe je bij Hem te boek staat!
God houdt er verschillende boeken op na; de Bijbel, het Boek dat we hier op aarde ter beschikking hebben, om God te leren kennen, en zijn Zoon Jezus, en het door Hem volbrachte werk aan het kruis. Daarnaast is er in de hemel het boek waarover Mozes al spreekt als hij het opneemt voor het volk Israël, dat zwaar gezondigd heeft. Mozes vraagt: “Vergeef toch hun zonde- en zo niet, delg mij dan uit het boek dat U geschreven heeft.” [Ex.32:32] En ook David schrijft in Psalm 56 over Gods boek waarin Hij Davids omzwervingen en tranen heeft opgetekend. Dát is ook het boek waarvan Jezus later zegt, tegen zijn discipelen, die zich verheugen over alles wat ze meemaken, “Verheug je niet hierover maar dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemelen.”[Luc. 10:20] En ook Paulus schrijft aan de Filippenzen dat de namen van zijn medearbeiders staan geschreven “in het boek des levens.”[Fil.4:3] In het laatste Bijbelboek Openbaring wordt zes keer geschreven over dit boek des levens, en over mensen die er wél en niet in geboekt zijn! En ja, als er in de hemel een boek des levens is dat door God bijgehouden wordt, dan moet er ook een ‘boek des doods’ zijn. En dat is ook zo; in dat laatste Bijbelboek beschrijft Johannes het visioen over het eindoordeel van God over de mensen, en dan komen alle boeken op tafel. En hij schrijft: “En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken.[…] En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur”[Op.20:12-15] Daarom is het een ernstige vraag: hoe sta je te boek bij God? In welk boek kom je voor, op dit moment? Hoe je bij mensen te boek staat, dat heeft hooguit ‘aardse waarde’, maar in welk boek God uw naam, jouw naam heeft opgeschreven tot nu toe, dát bepaalt hoe je straks de eeuwigheid gaat doorbrengen! Het is heel serieus en daarom wil ik dat je er goed over nadenkt, en er werk van maakt! Praat er met iemand over die zéker weet dat hij in dat boek des levens staat genoteerd! In dát boek staan trouwens alleen maar namen van mensen die zondaar waren, maar Jezus gevonden hebben en Hem als Verlosser hebben aangenomen! In de andere boeken staan de namen van ‘de doden, groten en kleinen’, waarmee de mensen worden bedoeld, groot of klein van aanzien, die het beter menen te weten, en Jezus’ verlossende hulp niet nodig achten! Die het misschien verwachten van hun ‘goede werken’, hun humaanheid of vrijwilligerswerk! Maar zo kóm je er niet, niet in dat boek des levens!
Jézus is de Weg daar na toe; wie Jezus heeft die heeft het leven, en dan schrijft de Vader je in, in Zijn boek! Dat is Zijn liefste wens, ook voor u, ook voor jou!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl