Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-04-12 21:16:59
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


Wat nu?

Ja, dat is me ook wat, onze krijgsmacht wordt met bijna 20% ingekrompen! 12000 mensen moeten in de komende vier jaar vertrekken, enerzijds door natuurlijk verloop, anderzijds door gedwongen ontslagen. Dat zou op zich geweldig goed nieuws moeten zijn, want hoe minder leger hoe beter, het is tenslotte een noodzakelijk kwaad, al weten we niet beter dan dat het normaal is, om een leger te hebben en te onderhouden! En dat is ook het punt waar het om draait, het onderhouden van die 70.000 militairen en hun materialen! Want het is niet omdat de situatie in de wereld zo verbeterd is, dat er wel wat mensen wat anders kunnen gaan doen, maar het zijn de keiharde bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden, ten bedrage van een miljard euro! En het wordt drastisch aangepakt door minister Hillen. Alle zestig tanks worden weggedaan, maar ook bijna veertig generaals moeten verdwijnen, en daarnaast meerdere staffuncties en ook transporthelikopters en F-16 gevechtsvliegtuigen en mijnenjagers. Ter land, ter zee, en in de lucht gaat het mes er in, maar………, wat overblijft is toch nog wel van het niveau ‘Champions League’, volgens de bewindsman, topklasse dus!
Maar de ingreep gaat veel pijn veroorzaken bij de militairen die het direct aangaat, en ook bij de plaatselijke middenstand van steden of dorpen waar legeronderdelen zijn gelegerd.

Vakbonden en andere organisaties zullen zeker nog de nodige ‘schoten voor de boeg’ geven, om daarmee te proberen de koers nog enigszins te wijzigen, maar de noodzaak tot bezuinigen zal ieder wel duidelijk zijn, en we kunnen niet blijven zeggen: ‘Prima, bezuinigen, maar niet bij mij, niet bij ons.’ Daarnaast is het een bijzondere vorm van luxe dat wij, in een tijd waarin de wereld zoveel vijanden kent, en er zoveel gevochten wordt, het leger kunnen afslanken, bij gebrek aan vijand. Zou die er wel zijn, dan was de krijgsmacht, wat het bezuinigen betreft, zeker buiten schot gebleven!
Maar wat zou het geweldig zijn als zo’n legermacht écht afgeschaft zou kunnen worden, als het écht overbodig zou zijn geworden! Wat een geld zou dat besparen! Bij ons is het nog aan de matige kant maar het kost toch € 500 per landgenoot, dat leger, ruim acht miljard per jaar!
De Amerikaan is wat duurder uit; in 2008 kostte de krijgsmacht daar $ 600 miljard of $ 2000 per inwoner! Israël spant de kroon; in 2008 kostte de instandhouding van de defensie elke Israëliet $ 2300, in dat jaar! Toch zijn er ook nog twintigtal landjes die geen leger hebben; IJsland is er een van, en Monaco, en sommigen van hen hebben alleen iets ‘ceremonieels’!
In een dolgedraaide wereld stijgen de kosten tot instandhouding van krijgsmachten en oorlogsvoering tot ongekende hoogten, ze overstijgen de ‘biljoengrens’ met gemak! En 1 biljoen is 1000 miljard oftewel  1.000.000.000.000 dollar!! Zóveel geld voor zoveel ellende, is het niet om te huilen? Terwijl men er zoveel goeds mee zou kunnen doen aan landgenoten, aan minderbedeelden in andere landen, aan verbetering van deze aarde! Zie je wel dat we er niets van terecht brengen? Regeringsleiders worden kopschuw als een buurland investeert in haar krijgsmacht en wordt gedwongen om hetzelfde te doen. Men wil niet voor elkaar onderdoen en zo wordt het wapenareaal uitgebreid, vaak niet eens noodzakelijk, maar gevoed door trots en machtsvertoon! Een noodzakelijk kwaad en niet weg te denken uit deze wereld.
Het begon met de zonen van Adam en Eva, lang geleden; Kaïn en Abel stonden toen als eenmanslegers tegenover elkaar en sloeg de een de ander dood. En nog voor de zondvloed kwam “was de aarde vol van geweldenarij” [Gen.6:12] zoals de Bijbel beschrijft. En nadien is het nooit anders geworden, en zal het het ook niet worden, totdat God zijn Zoon Jezus opnieuw naar de aarde zal zenden om het Vrederijk te vestigen! Kunt u zich er iets bij voorstellen dat er een tijd komt dat álle militairen ontslag krijgen, dat machthebbers en dictators niet meer met trots hun legereenheden voorbij zullen zien marcheren, en dat de staat werkelijk voldoende in haar schatkist heeft om er ‘goede doelen’ mee te zegenen? Bijna 3000 jaar geleden hebben Jesaja en Micha al geprofeteerd over dit gebeuren. En God heeft het op laten schrijven in Zijn Boek: “En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.”[Jes.2:4 en Micha 4:3, HSV] En de profeet Micha voegt er nog aan toe, speciaal voor Israël: “Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van de Heer van de legermachten heeft het gesproken.”[vs.4] Dan zal er nog maar één leger zijn: de hemelse legermachten, waarvan Jezus de Opperbevelhebber is. Dát leger is er altijd al geweest, en zal er altijd zijn! In de Bijbel worden ze ook wel de hemelse legerscharen genoemd, de tientallen miljoenen engelen die God dienen, dag en nacht. “Zij zijn allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven.” [Heb.1:14, HSV]
Toen Jezus op aarde was en Zich gevangen liet nemen, en toen Hij zich naar Golgotha liet voeren om gekruisigd te worden, op die momenten had Hij een beroep kunnen doen op die hemelse heerscharen, en was Hem niets overkomen! Maar Jezus koos er voor om heel bewust te lijden en te sterven voor mensen zoals u en jou en mij. Dáárvoor was Hij gekomen, dát was Zijn missie, de opdracht van Zijn Vader!
Maar toen Hij na Zijn sterven aan het kruis en nadat Hij als een Triomfator uit het graf was opgestaan, toen sprak Hij voor Zijn vertrek naar de hemel: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.”[Mat: 28:18] Vanaf dat moment werd Jezus Opperbevelhebber van dat geweldige engelenleger, en Hij is dat nog steeds! En Hij zendt ze uit om Zijn volgelingen te dienen, hier op aarde. En vanaf Zijn hemelvaart en daarna de komst van de Heilige Geest, vormt Hij zich hier op aarde een leger van mensen die zich gered weten door Zijn kruisdood en opstanding! En de slogan die Hij dit leger meegeeft is: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten.” [Zach. 4:6]
Hebt u zich al aangesloten bij dat leger van verloste zondaars? En jij, dien je al in dát leger
waarvan Jezus de Bevelvoerder is? Hij wil dat ook wij dienend bezig zijn, in Zijn naam, in Jezus‘ naam!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl