Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-06-08 00:38:57
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


B R A N D !

Een woord dat bepaalde beelden bij ons oproept, en soms ook herinneringen. Een woord dat veelal uitdrukt dat er ergens vuur is, waar geen vuur behoort te zijn!
En dát komt op deze aarde heel vaak voor: vuur dat er niet behoorde of behoort te zijn. Er zijn heel wat voorbeelden te noemen. Door de aanhoudende droogte in deze maanden kunnen er spontaan bos- en heidebranden ontstaan, of zoals nu in Overijssel is gebeurd, een veenbrand, die onder het oppervlak heel verraderlijk voortwoekert.
Daarnaast kennen we de mensen die lijden aan pyromanie, ook in ons land. Een vreemde ziekte die zich openbaart in brandstichten, niet besmettelijk maar wel schadelijk voor anderen! Maar ook mensen die niet aan deze ziekte lijden stichten brand, uit wraak of uit haat. Bijvoorbeeld, omdat men het niet eens is met het beleid en daarom uit ongenoegen de brand steken in percelen bos, e.d.
In het buitenland branden er jaarlijks duizenden hectaren bos af, deels veroorzaakt door hitte of blikseminslag, deels door opzet. Vooral in landen waar veel bebossing is, en [te] weinig landbouwgrond, wordt er heel vaak illegaal de fik in gestoken, om zo aan de benodigde grond te komen!
Brand, vuur, het is er zomaar; een lucifer of maar een enkel vonkje kan desastreuze gevolgen hebben, miljoenen aan schade veroorzaken en mensen- en dierlevens eisen!

In deze editie wil ik het ook over een ander vuur hebben, het Pinkstervuur. Komende Zondag en Maandag vieren christenen een ‘moeilijk’ feest, althans voor outsiders. Het gaat over iets onzichtbaars, ontastbaars en onstoffelijks, en dan wordt het voor veel mensen ‘zweverig’ en onbegrijpelijk en dus ‘laat maar’! Maar toch volgt het mooi aansluitend op de vorige gedenkdagen. Met kerstfeest kwam Jezus op aarde, op Goede Vrijdag stierf Hij aan het kruis, Met Pasen stond Hij op uit de dood en met Hemelvaart verliet Hij de aarde weer: missie Volbracht! Maar voor Jezus weer ging beloofde Hij dat er een Helper zou komen, om voor altijd te blijven! [Joh.14:16 GNB] En dát gebeurde op dat Pinksterfeest, een al eeuwenoud oogstfeest, in Israël. Vanavond, Dinsdag 7 juni, begint bij zonsondergang dat feest: Shavoe’ot of Wekenfeest genoemd. Men staat stil bij het moment dat de God van Israel de wetgeving [Thora] aan Zijn volk gaf op de berg Sinai. Er wordt gelezen in de Tenach [Oude Testament] uit het boek Ruth en men eet groente, fruit en zuivelproducten en versiert huizen en synagogen er mee, deze dagen. 
Op dat feest kwam die Helper op die dag, de Heilige Geest van God. En Hij kwam met vuur; Gods Geest kwam wonen in de harten van mensen, weliswaar onzichtbaar, maar wel merkbaar! Op het moment dat het gebeurde stonden Jezus’ volgelingen in vuur en vlam, geestelijk, maar het uitte zich ook in zichtbare vuurvlammen, op ieders hoofd! Zijn discipelen, zij stonden in brand! Petrus, die eens loog: ‘ik ken Hem niet’, en Thomas, die er op een gegeven moment niks meer van geloofde, zij allen stonden in vuur en vlam en vertelden aan ieder die het maar wilde horen de blijde Boodschap! God was met Zijn Geest gekomen, om te wonen in de mensen. Die dag kwamen er 3000 mensen tot bekering, raakten in vlam voor Jezus! Als je dát gaat overkomen, dan is dat Pinksterfeest niet ‘moeilijk’ meer.
Ergens las ik: met kerstfeest gaat de hemel open, met Pasen de aarde en met Pinksteren gaat je mond open, van verbazing en van Geestdrift, om aan iedereen te vertellen dat Jezus Koning is, Koning van hemel en aarde, Hij de opgestane HEER!
Het feest van toen liep uit op een wereldwijde uitslaande brand! Vele miljoenen kwamen tot bekering en kozen persoonlijk voor Jezus! En nog altijd gaat het door, dagelijks komen er duizenden mensen, over de hele wereld, tot Jezus en ontvangen de Heilige Geest in hun hart!
Is dat Pinkstervuur al in joU ontstoken? “Heb je de Heilige Geest ontvangen?” vroeg Paulus al eeuwen geleden aan omstanders. [Hand. 19:2] Vandaag vraag ik het aan u en aan jou: heeft Gods Geest je al in vuur en vlam gezet?
Toen dat allemaal gebeurde, op dat oogstfeest in Jeruzalem, toen waren de omstanders verbaasd en verbijsterd. En ze vroegen aan Petrus: “Wat moeten we doen?” [Hand.2:37] En Petrus’ antwoord was heel eenvoudig: “Bekeert u’. En hij zou het weer zeggen als je het hem zou vragen, bekeer je, keer je om, keer je naar die Heiland, Die álle zonden wil vergeven, en voor de rest van je leven met je mee wil gaan! Dan wordt het Pinksteren in je hart, dan vliegt de brand er in en dan zal voortaan Gods Geest je hart vervullen en je leven leiden!
Ik hoop dat het mooie dagen worden, voor u en voor jou. Bovenal hoop ik dat er, door dit te lezen, een vonkje achterblijft in je denken, in je geestelijke hart, zodat er een vuurtje ontstaat dat uitgroeit tot een uitslaande brand! Ééndingiszeker, God staat klaar om er de fik in te steken! Hij wil het namelijk héél graag! Maar u, maar jij? Jezus wacht op joUw keuze!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl