Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2011
2011-09-14 21:58:08
Categorie: columns-hvdb-11
Ingezonden door: Edida


V E T O !

Een ingeburgerd Latijns woord, ook al wordt het niet vaak gebruikt. ‘Ik verbied’, betekent het en als iemand dus zo’n vetorecht heeft kan hij of zij bepaalde voornemens of besluiten torpederen en krachteloos maken! Dit recht werd al gehanteerd tijdens de Romeinse Republiek; in het jaar 471 voor Christus werd het ambt van tribunus plebis of volkstribuun ingesteld. Uit de onderlaag van de bevolking, het plebs, dat rechteloos was, werden mensen aangesteld ter bescherming tegen de patriciërs. Deze gekozen tribuni hadden het recht om de belangen van elke plebejer te beschermen tegen de willekeur van de Romeinse adel, de patriciërs. Deze volkstribuuns hadden het recht om hun veto uit te spreken tegen ieder besluit van de volksvergadering of welke maatregel dan ook, en konden zo hun macht uitoefenen.

Door de eeuwen heen is er [gelukkig] veel veranderd maar dat recht van veto is gebleven; ook al wordt het niet altijd zo genoemd, dat recht wordt regelmatig uitgeoefend. Bijvoorbeeld bij familiebedrijven waar de oprichter als enige van de stemgerechtigden het vetorecht heeft.

En dat het ook gebruikt kan worden in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is algemeen bekend; de permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de VS kunnen ieder afzonderlijk dit recht uitoefenen, en daarmee de uitvoering van de besluiten van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties tegenhouden! Ook de president van de VS heeft het recht van verbieden over besluiten van de senaat en het congres, zij het dat het kan worden ontkracht als er een 2/3 meerderheid is voor zo’n besluit.

Naar verwachting zal volgende week de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsvinden en zal ondermeer het verzoek van de Palestijnen op tafel komen om eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat, naast die van Israël, met verdeling van de stad Jeruzalem! Een onzalig plan dat veel ellende zal veroorzaken, ook al zal het uiteindelijk niet gehonoreerd worden. Hoewel zich een meerderheid van landen aftekent die vóór zullen stemmen, zal naar alle waarschijnlijkheid het permanente lid van de Veiligheidsraad: de Verenigde Staten van Amerika, haar veto uitspreken. Helaas zal het niet kunnen voorkomen dat de onrust daar alleen nog maar zal toenemen, met alle gevolgen van dien! Het zal alleen nog maar meer olie op het vuur zijn dat het Midden Oosten in lichtelaaie zet, en daarmee ook de rest van den wereld! Denk niet dat het wel mee zal vallen, want dat zal het niet! Ik geloof dat het laatste scenario voor déze wereld een aanvang neemt of al is begónnen!* De God van de Bijbel Die over álles regeert heeft door de eeuwen heen en ook in deze tijd al vaak Zijn veto uitgesproken, maar we hebben niet geluisterd en onze eigen besluiten en voornemens tóch uitgevoerd! Daaraan is af te lezen hóé tolerant, genadig en liefdevol God door de eeuwen met mensen is omgegaan. Het begon [al] in het paradijs; de Schepper verbood Zijn schepsels om van een bepaalde boom te eten. ‘Niet van eten’, zei God letterlijk,: ‘anders ga je dood’! Maar Adam en Eva namen hun eigen besluit en sloegen het veto van God in de wind. [Gen.2:17 en 3:11] En zo is het doorgegaan, “totdat de zondvloed kwam en hen allen om deed komen,? zegt Jezus, eeuwen later.[Luc.17:27, HSV] Alleen Noach en zijn gezin mochten verder leven, en wat daaruit is voortgekomen is heden ten dage in al zijn variaties te zien. Er is niets veranderd sindsdien, zo zegt Jezus al, ook in datzelfde tekstgedeelte! Ondanks het feit dat God Zijn eigen Zoon gaf om voor onze zonden, het negeren van Zijn veto’s, de straf te dragen aan het kruis, leven tallozen nog net zo zorgeloos als vóór de zondvloed en storen zich nergens aan. Er zal nu geen zondvloed, in de omvang van toen, meer komen, dat heeft God beloofd, [Gen.9:11] maar de wereld wacht wel het eindoordeel of het laatste oordeel.* Één van dingen die God voorzegt is het oordeel over de mensen en de volken die Zijn volk Israël te na komen en slecht behandelen. Door de profeet Joël laat Hij zeggen: “Want zie, in die dagen en in die tijd,? en ‘die tijd’ is dichterbij dan je misschien wel denkt, “als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.? Die naam betekent ‘de Heere oordeelt’. “Daar zal Ik met hen een rechtzaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben ze verdeeld.?

[Joël 3:1-2, HSV] Het volk van Israël verstrooid en het land verdeeld; in de negende eeuw voor onze jaartelling werd het voorzegd en zo is het precies gegaan, en gebeurt het nu! Het land Israël en de stad Jeruzalem worden verdeeld door de Verenigde naties, tegen het veto van God in! Het oordeel wacht voor ieder die, en elk land dat daaraan meedoet, spreekt de God van Israël!

De Bijbel staat vol met Gods geboden en verboden, Zijn normen en waarden; Hij is onze Schepper en weet als geen ander wat wij nodig hebben om straks, na dit leven, in eeuwige heerlijkheid verder te kunnen leven, bij en met Hem. Dát is Zijn grootste verlangen, dáárom gaf Hij Zijn Zoon Jezus als een Offer voor onze zonden, onze rebellie tegen Zijn veto’s! Het is Zijn oneindige liefde die aan blijft dringen tot bekering, tot een omkeren naar Hem, om wél te gaan luisteren naar Zijn liefdevolle aanwijzingen en regels. Beste lezer[es], neem geen loopje met Gods veto’s; Hij is tolerant en genadig, maar daar komt een eind aan, en dát einde kan dichterbij zijn dan je denkt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl