Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-05-16 15:58:02
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


UITPAKKEN........

Tijdens deze prachtige voorjaarsdagen komt alles in een geweldig tempo tot leven! De natuur groeit en bloeit! Wát een pracht, wát een praal, wát een overvloed aan schoonheid! De Schepper is aan het uitpakken, zou je kunnen zeggen, Hij laat iets zien van Zijn heerlijkheid en almacht! Het lijkt ook wel of de natuur even alle duistere en sombere en verdrietige dingen en gebeurtenissen in de wereld wil ‘verbloemen’! Maar let dan wel op, het is zo ook weer voorbij! Als je het negatieve laat overheersen, ook in deze tijd, dan mis je de belofte die in die prachtige natuur besloten ligt! De belofte dat er een tijd komt, nee, dat er een eeuwigheid komt, waarin het nooit meer anders zal zijn!

Dat het komt, dát is zeker! Wanneer precies, dat is niet bekend! Maar dat het zeer nabij is, dát maakt de Bijbel duidelijk met tal van voorzeggingen in het verleden, die  aan het gebeuren zijn!

Je kunt je afvragen hoe het allemaal uit zal pakken; ook na 70 jaar bevrijding is de wereld een kruitvat met een lading die maar één vonk nodig heeft om in brand te vliegen! Rusland vierde de bevrijding ook en Poetin pakte breed uit met een ongekend grote militaire parade! Hij wil graag de macht van de Russische beer tentoon spreiden, en dit was een mooie gelegenheid. Jammer voor hem dat de westerse leiders niet aanwezig waren bij zijn feestje.

En wij zelf? Hoe pakken wij uit? Oké, we gaven tot nu toe 20 miljoen euro voor hulp aan het zwaar getroffen Nepal, maar als je nagaat dat er naar schatting 350 miljard euro op onze spaarrekeningen staat, € 350.000.000.000, dan steekt het toch wel wat povertjes af. En wat betreft de vluchtelingen, die via de zee een veilig heenkomen willen zoeken naar ons rijke werelddeel?

Royaal uitpakken, of sturen we ze liever terug, de open zee weer op, net zoals Indonesië dat doet? Vorige week stonden christenen stil bij de hemelvaart van Jezus, Die terugkeerde naar Zijn Vader, nadat Hij hier op aarde álles had gegeven wat Hij had: Zijnleven, voor ons! Hij gaf ons het voorbeeld van 'uitpakken' zonder terughoudendheid! In Zijn woord geeft Hij Zijn volgelingen tal van aanwijzingen, maar vooral ook te zorgen voor de vreemdeling en om te zien naar de arme en behoeftige!  Als wij hen niet voeden, niet kleden, geen onderdak bieden, niet eens bed en bad en brood beschikbaar stellen, dan trekt Jezus Zich dat heel persoonlijk aan! "Wat je aan hen niet hebt gedaan, dat heb je aan Mij niet gedaan", [Mat.25] zegt Jezus hier verwijtend. Het is niet vrijblijvend om een volgeling van Hem te zijn, we zullen ons moeten onderscheiden en duidelijk het verschil moeten maken in deze wereld! 

Uitpakken in de wereld kunnen we allemaal als de beste; ons van onze goeie kant laten zien, showen met onze welvaart, onze rijkdom, met wat God ons gaf, in feite! Maar wanneer je Hem wilt volgen, bij de Jesuspeoplewiltbehoren, dan is het belangrijk om te weten wat Hij van ons vraagt dat we doen! En dan is de Bijbel het béste navigatiemiddel, want daarin is duidelijk te vinden wat we moeten doen met ons leven, met onze welvaart, onze gaven en talenten. En hoe belangrijk het is, hoe nauw het luistert laat Jezus zien als Hij ons een kijkje gunt in de hemel, wanneer daar het laatste oordeel over de mensen wordt uitgesproken. Hij schetst ons hier een schouwspel dat tegelijk prachtig maar ook vreselijk is, waarbij Jezus Zelf het eeuwig heil of oordeel uitspreekt over de mensen. Je leest het in Mattheüs 25: 34-44. Later schrijft de apostel Jacobus: "Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn[ of haar] tong niet in toom houdt, [...] diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren."[Jac.1:27] Als onze mond overloopt van grootspraak en roddel en daarnaast mensen afwijzen en uitwijzen, die juist onze hulp zo hard nodig hebben, nou dan kunnen we wel inpakken, zegt God in feite! Als we daarentegen omzien naar de mensen in nood, en hen met liefde onze hulp aanbieden, dan zal Jezus ons later, als wij het allang vergeten zijn, zeggen: " Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk; [...]Ik had honger en dorst en u hebt mij te eten en te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald."  Op onze verbaasde uitroep zal Jezus, de Koning, antwoorden: " Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders [en zusters] van Mij hebt gedaan, hebt u het voor Mij gedaan." [Mat.25]

Nadat Jezus álles had volbracht, hier op aarde alles had uitgepakt, ging Hij terug om, zoals Hij zelf zei: “Want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Dát ging Hij daar doen in de hemel, werken aan onze hemelvaart, alles in gereedheid brengen om jou en mij straks te kunnen ontvangen, als je daar tenminste  voor kiest. Want hemelvaart is niet verplicht; er is, zo staat het in Gods Woord, een hemel en een hel, dus welke ‘vaart’ je straks maakt, dát bepaal je zelf, het is een keuze, heel persoonlijk! Als je hier op aarde de verzoening aanpakt die Jezus aan het kruis heeft verworven, en je je voor de rest van je leven onbesmet van de wereld bewaart.

En daarnaast omziet en hulp biedt aan de geringste broeders en zusters van Jezus, letterlijk dus ook aan het Joodse volk, dan mag je uitzien naar het moment dat Jezus opnieuw uitpakt en zegt: "beërf het Koninkrijk, gezegende van Mijn Vader." Belooft dat niet een geweldige toekomst? Maar dan moeten nog wel even aanpakken en Jezus volgen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl