Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-06-08 17:23:16
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


Wát een dag..........!

Welke ik bedoel? Er zijn er verschillende waar ik in deze dagen aan moet denken.  Hemelvaartsdag van vorige week, en dan D-day, de 70ste die vandaag op 6 Juni herdacht wordt, en ook aan het komende Pinksteren van a.s. weekend. Twee christelijke gedenkdagen en een algemene; maar de gebeurtenissen die op die dagen plaatsvonden waren van enorm belang voor de mensheid! Vrijdag jl. herdachten staatshoofden, veteranen en vele anderen de geallieerde aanval op de kusten van Normandië, op die uiterst belangrijke D-day van 6 Juni 1944! Het was een amfibische aanval onder de codenaam 'Overlord'; de geallieerden kwamen op het strand aan wal en lagen direct onder zwaar vuur van de Duitsers! Naar schatting 10.000 Amerikaanse, Canadese Engelse en anderen militairen sneuvelden bij deze landing op die dag! De hele operatie in Normandië kostte 400.000 militairen het leven! Een heel groot offer dat gebracht werd voor de bevrijding van West-Europa, want dat werd het: het begin van onze bevrijding! Het duurde nog tot 25 Augustus 1944 eer de actie 'Overlord' was afgelopen, en Parijs bevrijd! Het is goed om er weer eens bij stil te staan, en te beseffen dat we al bijna 70 jaar in vrijheid leven! Dat we naar vijf jaar verlost werden van vijand! Des te meer als we zien en horen over tal van landen waar onvrijheid is, dictatuur en burgeroorlog. Alle reden om dankbaar te gedenken!

Hemelvaartdag is ook zo'n gedenkdag, maar dan heel anders. Velen weten alleen dat het een vrije dag is, maar de inhoud van dit gedenken is menigeen onbekend. Het is de dag waarop christenen stil staan bij het feit dat Jezus, de Zoon van God, terugkeerde naar de hemel nadat Hij "alles had volbracht". Een uiterst belangrijke dag, zeker voor Jezus Die naar 33 jaar van lijden weer terug kon keren naar Zijn Vader, nadat Hij alles had gedaan wat Zijn Vader Hem had opgedragen te doen. Hij kon Zijn heerlijkheid weer binnengaan, die Hij om wille van de mensheid vrijwillig achter Zich had gelaten! En het zou ons passen, zeker christenen, om meer aandacht aan deze belangrijke dag te schenken. Jezus, de Mensenzoon, Die aan het kruis op Zijn D-day eeuwige vrijheid en verlossing voor ons bewerkte, keerde terug om plaats te nemen op de troon, aan de rechterhand van Zijn Vader, om daar alle lof en dank en eer te ontvangen en om daar af te maken wat Zijn hand was begonnen! Door het Offer wat Hij bracht werden en worden er tallozen voor eeuwig verlost, bevrijdt, voor eeuwig gered! En voor hen bidt en pleit Hij, voor hen bereidt Hij een plaats in het Vaderhuis. Je kunt het allemaal lezen in het Boek van God, de Bijbel, de meest verkochte en gelezen en geprezen en bekritiseerde bestseller aller tijden, dat inhoudelijk 100% dé Waarheid verkondigt en volledig betrouwbaar is! Er was nog een belangrijke reden waarom Jezus Zijn hemelvaart maakte. Tegen Zijn discipelen zei Hij: "Het is nuttig voor jullie dat Ik wegga, want als ik niet wegga zal de Trooster niet naar jullie toe komen, maar als Ik heenga zal Ik Hem naar jullie toe zenden."[Joh.16:7] En dat heeft Jezus gedaan toen Hij eenmaal op Zijn troon zat! 10 dagen na Zijn hemelvaart zond Hij de Trooster, de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drie-enige God. Dat was op het Joodse Shavuot, een feest, door God Zelf ingesteld, waarop Israël gedenkt dat God hen de Thora gaf op de berg Sinaï, maar ook het feest van de Eerstelingen, een oogstfeest wat ook wel het Wekenfeest wordt genoemd, omdat het zeven weken na Pesach gevierd wordt. Israël vierde het enkele dagen geleden; wij gedenken de uitstorting van Gods Geest enkele dagen later, op Pinksteren, de derde dag die mij aan het denken zette. Op die pinksterdag vond plaats wat Jezus had toegezegd: God de Heilige Geest daalde neer vanuit de hemel en ging als een Geest wonen in de harten van Jezus' volgelingen, die dag. Onzichtbaar, maar wél merkbaar! Het ging gepaard met een windhoos en met zichtbare vlammen op de hoofden van de betrokkenen! Duizenden waren er in de stad Jeruzalem , uit alle streken van de toenmalige wereld, om het Shavuot te vieren, en die daar getuige werden van een heftig 'spektakel'! God was bij de mensen gekomen met Zijn Zoon, en nu was Hij gekomen met Zijn Geest! Die dag kwamen er 3000 mensen tot bekering, raakten in 'vuur en vlam' voor Jezus! En........., Gods Geest is gebleven; nog altijd openbaart hij zich in mensenharten. Hij strooit een vonk, en een vlammetje gaat branden! Zou je dat ook niet willen, in vuur en vlam staan voor Jezus, vervuld zijn van Zijn Geest? Ergens las ik: met Kerstfeest gaat de hemel open, met Pasen de aarde en met Pinksteren gaat onze mond open, van verbazing én van Geestdrift! Om aan iedereen te vertellen dat Jezus Koning is! Het feest van toen liep uit op één grote wereldomvattende uitslaande 'brand'! Miljoenen kwamen tot bekering en kozen persoonlijk voor Jezus. En nog dagelijks komen er duizenden tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus en kiezen voor Hem als hun Verlosser en Bevrijder! De aanwezigheid en werking van Gods Geest is onmisbaar voor ieder die Jezus wil volgen. Jezus zei: "Hij, Mijn Geest, zal jullie de weg wijzen in heel de waarheid."[Joh.16:13] Die waarheid is zٔó belangrijk! Jezus zei: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en je zult de waarheid kennen, en de waarheid zal je vrijmaken.[Joh.8:31-32] Het gaat om bevrijding, verlossing, en Gods Geest wil ons daar naar toe leiden, door ons de waarheid te duiden! Op dat feest vroegen de mensen aan Petrus, die net een 'vurige' rede had gehouden: "Wat moeten wij doen?"[ Hand.2:37] Petrus zei: "Bekeert u!" Dát geldt nog steeds! Keer je om, keer je naar de Heiland die álle zonden wil vergeven! Die de rest van je leven met je mee wilt gaan. Dan wordt het Pinksteren in je hart, dán vliegt de brand er in, en zal Zijn Geest je hart vervullen! Dan ga je ook in deze hectische, onrustige, duistere en wrede wereld uitzien naar de terugkomst van de Here Jezus! Want Hij komt, spoedig, in macht en majesteit! Hij heeft het beloofd en Hij zal het doen! Wát een dag zal dát zijn! Fijne pinksterdagen!!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl