Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2014
2014-09-29 03:02:30
Categorie: columns-hvdb-14
Ingezonden door: Edida


A S I E L !

Asiel is een begrip waarvan de betekenis in de loop van de geschiedenis is verschoven. In de klassieke oudheid bestond er her en der een recht op toevlucht voor ontsnapte slaven. In de Europese geschiedenis ontstond gedurende de middeleeuwen ook een soort asiel voor verbannen of voortvluchtige misdadigers en na de reformatie tevens voor geloofsvervolgden. Het woord komt van het Griekse Asulon wat vrijplaats betekent; ook wel ' plaats waar niet geroofd wordt' of wijkplaatsopvanghuis of onderkomen. Bij het woord vrijplaats moet ik direct denken aan de "vrijsteden" die God laat vaststellen voor Zijn volk Israël, wanneer ze in het land Kanaän zijn aangekomen. Er staat over geschreven: " U moet voor uzelf steden kiezen die u tot vrijsteden zullen dienen, zodat iemand die een doodslag begaan heeft, die zonder opzet iemand om het leven heeft gebracht, daarheen zou kunnen vluchten." [Num. 35: 11] Zo iemand was veilig in zo'n stad, waarvan er zes waren, verspreid over het hele land, totdat de rechters uitspraak hadden gedaan.

In onze dagen is het heel heftig met asielzoekers; duizenden onschuldige mensen ontvluchten hun land en zijn op zoek naar een vrijplaats, een plek waar veiligheid en rust te vinden is! En ja, ze hebben er álles voor over; verbazend maar ook beangstigend is het om te zien wát ze er voor over hebben! Een verscheidenheid aan boten en bootjes die het er steeds weer op wagen om weg te komen van de plek waar niet meer te leven valt! Afgeladen, tot zinkens toe soms, waagt men de oversteek naar Europa. Tragisch is het dat velen, die op weggingen naar een veiliger plek, het niet haalden doordat hun bootje zonk of omsloeg. Maar de nood is zo hoog dat het niet afschrikt; telkens weer probeert men het en duizenden komen Europa binnen. Italië wordt overstroomd en er is voortdurend overleg hoe de asielgangers te verspreiden. Ook ons land biedt plaats aan al die vluchtelingen; vorige week werden de IJselhallen ingericht om honderden mensen een wijkplaats te bieden, en op een vakantiepark in Drenthe maakt men plaats voor 1400 vluchtelingen. Het is dit jaar beduidend erger dan vorige jaren; politieke en religieuze redenen doen mensen hun land, zoals Eritrea, Irak, en Syrië ontvluchten. In deze dagen is het ook en vooral

de niets ontziende wrede Islamitische terreurgroep ISIS die angstige mensenmassa's in het Midden Oosten in beweging brengt en doet vluchten.

De wereld, waartoe ook ons land behoort, staat bol van haat en geweld; minachting voor het leven en normen en waarden nemen zienderogen toe. Je kunt niet meer denken: ' het is ver van m'n bed'. De nood, het lijden, de verloedering, het is er al 'om de hoek'. Situaties waarbij je ook behoefte zou kunnen krijgen aan asiel, aan een wijkplaats, aan bescherming, een opvanghuis waar veiligheid is en vrede! Herken je het? Er is zóveel mis in deze wereld en je staat zo machteloos!

Daarom is het gelukkig dat tóch, ondanks alles, een Blijde Boodschap telkens weer klinkt! Ik ben er van overtuigd dat elk mens in deze duistere wereld geestelijk asiel nodig heeft, en dat het ook te krijgen is, door iedereen! Als mensen van deze tijd kunnen we in geval van 'normale' noodgevallen  het alarmnummer 112 bellen, en dan kunnen we verwachten dat er snel hulp komt opdagen. Als we de cijfers omdraaien krijgen we 121 dat verwijst naar Psalm 121, een troostrijk pelgrimslied dat al eeuwen geleden door Israëliërs werd gezongen, als ze optrokken naar Jeruzalem: 

" Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren. De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid." In deze prachtige Psalm wordt de hulp bezongen die de God van Israël, de Bewaarder Israëls, te bieden heeft! De eeuwige God van hemel en aarde sluimert noch slaapt! Hij waakt over ieder die bewaring bij Hem zoekt, Asiel. Israël is zojuist weer een nieuwjaar begonnen, het jaar 5775; het oude jaar eindigde zorgelijk en ook in het nieuwe jaar worden ze omringd door talloze vijanden! Het is en voortdurende en dagelijkse zorg om de grenzen te bewaken en veiligheid te bieden aan de bevolking. Toch wensen ze elkaar bij de aanvang van dit nieuwe Rosj Hasjana een shana tova oemetoeka, 'een goed en zoet jaar.' Ik hoop en ik bid dat zij in alle nood zullen denken aan dit hoopvolle lied en het zullen verwachten van de Bewaarder Israëls! Maar Diezelfde God is er ook voor ons! Op deze aarde moeten mensen vluchten om aan gevangenneming en de dood te ontkomen. Zij vragen asiel, een schuilplaats, een vrijplaats, in een vrij land, in de hoop dat ze daar verder mogen leven. Zo kunnen wij terecht bij de God van Israël voor bewaring en bescherming voor tijd en eeuwigheid! Gods Zoon, Jezus Christus, heeft een vrijplaats voor jou en mij bereid! De vroegere vrijsteden in Israel waar mensen in nood naar toe konden vluchten, waren een afschaduwing van wat Jezus eens voor ons zou bewerken. Wij kunnen met al onze zorgen en nood en angst naar Hém vluchten, en dan zal Hij je bewaren voor alle kwaad! Dan kan je met David zeggen, en die heeft wat in nood gezeten: "Want Hij bergt mij in Zijn hut ten dage des kwaads." [Ps. 27:5] " Dagen des kwaads", nu dus! Schaam je niet om Asiel aan te vragen bij Jezus, Hij is de énige Weg tot eeuwig behoud! Dan ben je voor eeuwig geborgen, wat er ook gebeurt!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl