Terug naar het begin   E-mailen   Zoeken   Gastenboek
Columns Hans van den Berg 2015
2015-01-15 20:16:35
Categorie: columns-hvdb-15
Ingezonden door: Edida


JE SUIS.........!

Deze Franse woorden zijn inmiddels overbekend geworden door de massa's  betogingen in Frankrijk, en over de hele wereld! 'Je suis Charlie', of, in onze taal: ' Ik ben Charlie', daarmee betogend dat je je vereenzelvigt met het  Frans satirische weekblad 'Charlie Hebdo'  in Parijs, vanwege de laffe aanslag en moord op een aantal medewerkers, vorige week. Een voor ons vrijwel onbekend blad dat nu alle aandacht van de wereld heeft! De wekelijkse editie van het blad bestond uit  60.000 exemplaren; deze week drukt men er vijf miljoen, en hoopt men dat dit genoeg is!

Er was echt sprake van een schokgolf die door de wereld ging, toen vorige week de twee aanslagen plaatsvonden in Parijs. Niet alleen het altijd uitdagende weekblad was doel, maar ook een onschuldige Joodse supermarkt. Uiteindelijk werden er 17 mensen meedogenloos vermoord, en dat in het land met het motto van ' Liberté, égalité, fraternité',  vrijheid, gelijkheid en broederschap! De oproep om te komen demonstreren tegen het geweld en de aangetaste vrijheid werd niet alleen in Frankrijk maar ook wereldwijd gehoord en beantwoord; Frankrijk telde meer dan drie miljoen deelnemers en in tal van landen kwamen duizenden in hun steden om hun solidariteit en steun te betuigen! 'je suis Charlie' werd door de miljoenen door de straten gedragen, in Parijs voorafgegaan door een veertigtal staatshoofden, arm in arm. Een massa van ongekende grootte die zich vereenzelvigde met de getroffenen: 'Ik ben Charlie'.

Ruim vijftig jaar geleden deed de president van Amerika, John F. Kennedy dat ook al, toen hij tijdens een toespraak in Berlijn de bekende woorden sprak: ' Ich bin ein Beliner' . [Ik ben een Berlijner] Daarmee onderstreepte hij de steun van de VS aan West-Berlijn, nadat de communistische DDR de Berlijnse Muur had gebouwd, en identificeerde hij zich met alle Berlijners!

Talloos zijn in deze dagen de commentaren en reacties  die aan deze trieste gebeurtenissen in Parijs gewijd worden. Opvallend is de heftigheid waarmee gereageerd wordt, en ongekend de opkomst bij de demonstraties! Ruim tien jaar geleden werd Spanje getroffen door een aanslag door Al Qaida, een jaar later gevolgd door Engeland; tientallen doden en gewonden waren het gevolg. Maar nooit werd zo massaal steun betuigd aan de getroffenen als nu! Waarom?

Komt men tot het besef dat het dodelijke 'virus', dat ik al eerder beschreef, zelfs onze vrijheid aantast? Maar dat bleek ook al bij de moord op Theo van Gogh, ruim tien jaar geleden.

Hoe dan ook, deze massale steunbetuiging zal zeker de boeken in gaan als een bijzonder feit! En hoe nu verder? Is het geen olie op het vuur om het bewuste blad nu uit te brengen met op de voorpagina een spotprent van Mohammed? Denk je niet dat dit soort uitingen het  'virus' alleen maar meer zal doen verspreiden?  Vrijheid is een groot goed, vrijheid van meningsuiting ook, maar wat dacht je van begrip en respect voor elkaar? Waarom mensen kwetsen en beledigen? Waarom mensen bezeren in wat voor hen 'heilig' en dierbaar is?  Toen Jezus op aarde was leerde Hij de mensen: "Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten." (Matt. 7:12] Als iedereen zich  daar aan zou houden, wat zou de wereld er dan ánders uitzien!     

"Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid."
[Psalm 133 : 3]

Het is al een oude Psalm , eens geschreven door David, die koning over Israel was. Maar na zoveel eeuwen nog altijd 100% waar! Of wil je Zijn heil niet verkrijgen, en een leven tot in eeuwigheid? Je kunt natuurlijk met een bordje gaan lopen van: je suis ..........., of ik ben .........., ik vereenzelf me met die en die, maar is dat niet wat te makkelijk? Wat doe je werkelijk om een betere verhouding te krijgen met dat familielid, je buurman, je collega of die moslim of die christen? God Zelf gaf ons het ultieme voorbeeld! Toen Hij eeuwen geleden Mozes opdracht gaf om Israel uit Egypte te gaan leiden, zag Mozes dat totaal niet zitten. "Als ze me vragen wat is Zijn naam, wat moet ik dan zeggen," vroeg Mozes aan God. En God gaf Mozes antwoord: " IK BEN DIE IK BEN." [ Ex: 3:14] Dát moest Mozes zeggen tegen de Israëlieten, "de eeuwige Enige onveranderlijke God heeft mij gezonden!  Vele eeuwen later zond Diezelfde God Zijn Zoon Jezus naar deze aarde om voor ons de straf te dragen die wij verdienden! Hij vereenzelvigde Zich met ons, werd Mens zoals wij en droeg mijn straf, en ook die van jou, aan het kruis. Hij deed het vanuit een onbegrijpelijke grote en diepe liefde, identificeerde Zich met ons toen Hij de kruisdood stierf, die wij verdienden, en zei daarmee als het ware:  IK  BEN HANS, JE SUIS LUCIE, ICH BIN BRUNO, enz. Jezus trad in onze plaats en verwierf daardoor eeuwig leven voor ieder die dat oprecht gelooft! Daarom kon en kan Hij ook als Enige met recht zeggen: " Ik ben het Brood des levens, Ik ben het Licht der wereld, Ik ben de Goede herder, Ik ben de Opstanding en het Leven, Ik ben de Weg, de Waarheid en het leven." [zie Joh.] Hij alleen kan het zeggen, want Hij stond op uit de dood en leeft voor eeuwig!

Wie is een God als Hij? En weet je, Jezus wil ook JOUW Redder zijn! Als je daar voor kiest dan verbindt Hij óók jouw naam met de Zijne, en Hij zegt: Ik ben ..........[vul daar je naam maar in]en dan zal Hij het voor altijd voor je op nemen!

H. van den Berg, tel. 06-15062838 / e-mail: berg.services@telfort.nl